זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס"ט-2008

תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס"ט-2008

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(א) ו-67 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן - החוק), ובהסכמת ראש הממשלה, שר החינוך ושר המדע התרבות והספורט, אני מתקין תקנות אלה:

 

1. ארכיונים


 סוגי ארכיונים שבהם מותרת העתקה של יצירה לפי סעיף 30(א) לחוק הם אלה:
(1) הגנזך כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1953, ושלוחותיו;
(2) ארכיון ציבורי, כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955;
(3) כל ארכיון ציבורי אחר הפתוח לקהל, ופועל שלא למטרות רווח;
(4) ארכיון של רשות מקומית;
  (5) ארכיון של מוסד להשכלה גבוהה הפועל לפי הכרה, אישור או רישיון, לפי סעיפים 9,    21א  ו-25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, בהתאמה; (6) ארכיון    של מוסד תרבות הפועל שלא למטרות רווח; לעניין זה, "מוסד תרבות" - לרבות     מוזאון כהגדרתו בחוק המוזאונים, התשמ"ג-1983, תאטרון, או תזמורת.

 

 

2. ספריות


 סוגי ספריות שבהם מותרת העתקה של יצירות לפי סעיף 30(א) לחוק, הם אלה:
(1) ספריה ציבורית כהגדרתה בחוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-1975;
(2) כל ספריה אחרת הפתוחה לקהל, ופועלת שלא למטרות רווח;
(3) הספריה הלאומית כמשמעותה בחוק הספריה הלאומית, התשס"ח-2007;
(4) ספריה של מוסד חינוך שנקבע לפי סעיף 29 לחוק;
(5) ספריה של משרד ממשלתי או יחידה ממשלתית, לרבות ספריית הכנסת וספריה של בית   משפט.

 

  כ"ה באלול התשס"ח (25 בספטמבר 2008)

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.