זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

צו זכויות מבצעים ומשדרים (הסכם טריפס*), התש"ס-1999

 צו זכויות מבצעים ומשדרים (הסכם טריפס*), התש"ס-1999

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מורה לאמור:

 

1. הגדרות


בצו זה –
"ארגון הסחר העולמי" – ארגון הסחר שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;
"ביצוע חוץ" – ביצוע אשר בוצע במדינה חברה;
"מדינה חברה" – מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי;
"רישמת קול" – כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל"ח-1978;

 

 

2. תחולת הוראות החוק


על ביצוע חוץ יחולו הוראות החוק המפורטות להלן:
(1) סעיף 2 –
(א) פסקאות (1), (2)(א) ו-(4), ביחס לטביעה של ביצוע על גבי רישמת קול;
(ב) פסקה (3) רישה, ביחס לשידור בזמן אמת של ביצוע חי בלבד, ולמעט שידור משנה;
(2) סעיפים 1, 3, 4, 5 עד 9, 10, 11 ו-14 עד 17.

 

 

3. תחילה


תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

 

––––––––––––––––
* מטרת צו זה היא לבצע את הוראות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקניין רוחני – Agreement on Trade-Related aspect Of Intellectual Property Rights (Trips). ההסכם מופקד במשרד התעשייה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו.

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.