זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

צו זכות-יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול), התשי"ג-1953

צו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמת קול), תשל"ח-1978

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים (להלן – הפקודה), אני מורה לאמור:

 

1. הגדרות


(א) בצו זה –
"אמנה" – האמנה להגנת יצרני רשמות קול נגד שכפול בלתי מורשה של רשמות הקול אשר להם; נתקבלה בג'נבה ב-29 באוקטובר 1971;
"רישמת קול" – טביעה קולית בלבד של צלילי ביצוע או של צלילים אחרים;
"יצרן של רישמת קול" – מי שטובע לראשונה את צלילי הביצוע או צלילים אחרים;
"כפל" – חפץ המכיל צלילים שנלקחו, במישרין או בעקיפין, מרישמת קול ונטבעו בה;
"הפצה לציבור" – פעולה שמטרתה להפיץ כפלים במישרין או בעקיפין.
(ב) מונחים שאין להם הגדרה באמנה האמורה, פירושם כמשמעותם בפקודה, או בחוק זכות יוצרים, 1911, כפי שתוקנו.

 

 

2. הגנה על יצרני רישמות קול זרים


היה היצרן של רישמת קול (להלן – היצרן) אזרח או נתין של מדינה בעלת האמנה, יחול סעיף 19 לחוק זכות יוצרים, 1911, על עשיית כפלים של רישמות קול ללא הסכמת היצרן ועל יבואם של כפלים שנעשו באחת ממדינות אלה ללא הסכמה כאמור.

 

 

3. הגנה על עשיית רישמת קול


היה היצרן אזרח או נתין מדינה בעלת האמנה, תהיה מוגנת בישראל עשיית רישמת הקול שיצר באחת מהמדינות האלה כאילו שזו נעשתה בישראל בידי אזרח ישראל בין שזו פורסמה ובין אם לאו.

 

 

4. סייג לגבי תקופת ההגנה


על אף האמור בסעיפים 2 ו-3 תהיה תקופת ההגנה הניתנת בישראל ליצרני רישמת קול מוגבלת –
(1) לגבי עשיית רישמת קול שפורסמה – לתקופת ההגנה הקבועה בחוק זכות יוצרים, 1911, כפי שתוקן;
(2) לגבי עשיית רישמת קול שלא פורסמה – לתקופת ההגנה הקבועה בדיני ארץ נתינותו או אזרחותו של היצרן.

 

 

5. קביעת פרסום


לענין קביעת ארץ הפרסום יראו –
(1) עשיית רישמת קול שפורסמה לראשונה במדינה שאינה בעלת האמנה, ומי שיצר אותה הוא נתין או אזרח של אחת מבעלות האמנה – כאילו פורסמה לראשונה בארץ נתינותו או אזרחותו של היצרן;
(2) עשיית רישמת קול שפורסמה כאחת בשתיים או יותר מהמדינות שהן בעלות האמנה – כאילו פורסמה לראשונה בארץ שחוקיה מקנים לה את תקופת ההגנה הקצרה יותר.

 

 

6. תחילה

 

תחילתו של צו זה היא שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.