זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

צו זכות יוצרים (הסכם טריפס*), התש"ס-1999                          (תיקון: תשס"ג)

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48 לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מורה לאמור:

 

1. הגדרות                                                                                                                    (תיקון: תשס"ג)

בצו זה –

"ארגון הסחר העולמי" – ארגון הסחר העולמי, שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994;

"ארץ מוצא" – כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953;

"מדינה חברה" – מדינה החברה בארגון הסחר העולמי**;

"רישמת קול" – כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל"ח-1978;

"יצרן של רישמת קול" – כהגדרתו בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל"ח-1978.

 

2. יצירה שפורסמה במדינה חברה

יצירה שפורסמה לראשונה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

 

3. יצירת יוצר ממדינה חברה

יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח של מדינה חברה, או שמקום מגוריו הרגיל היה במדינה חברה, תהא מוגנת בישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.

 

4. יצירת ראינוע, יצירת אדריכלות ויצירה שהוכללה במבנה                                           (תיקון: תשס"ג)

יצירה מן המפורטות להלן תהא מוגנת בישראל, גם אם אין מתקיים בה האמור בסעיף 2 או 3:

(1)  יצירת ראינוע אשר בעת חיבורה היה מרכז העסקים של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל, במדינה חברה;

(2)  יצירת אדריכלות הניצבת במדינה חברה, ויצירה אמנותית אחרת שהוכללה בבנין או במבנה אחר הממוקם במדינה חברה.

 

5. סייג לתקופת ההגנה

על אף האמור בסעיפים 2 עד 4, תקופת ההגנה הניתנת בישראל לגבי היצירות האמורות באותם סעיפים לא תעלה על זו הקבועה לגביהן בארץ מוצאן.

 

6. הגנה על יצרני רישמות קול

רישמת קול שהיצרן שלה הוא אזרח מדינה חברה, או שפורסמה לראשונה במדינה חברה, יחולו עליה –

(1)  סעיף 19(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, ביחס ליצירת העתקות שלה;

(2)  סעיף 13 לפקודת זכות יוצרים, ביחס להשכרת רישמת קול למטרות מסחר, אך למעט השכרת רישמת קול כשהיא חלק מחפץ אחר שהוא המושכר העיקרי.

 

7. תחילה

תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).

 

––––––––––––––––

* מטרת צו זה היא לבצע את הוראות הסכם ארגון הסחר העולמי בדבר היבטים הקשורים לזכויות בקניין רוחני – (Agreement on Trade-Related aspect1 of Intellectual Property Rights (Trips)). ההסכם מופקד במשרד התעשייה והמסחר וכל אדם רשאי לעיין בו.

**  רשימת המדינות החברות מתפרסמת ומתעדכנת על ידי WTO – ארגון הסחר העולמי.

1  בצו נפלה טעות, צריך להיות: Aspects.

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.