זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

צו זכות-יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953

צו זכות-יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953                                                                 (תיקון: תשס"ג)

 

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות-יוצרים, אני מורה לאמור:

 

1. פירושים                                                                                                                 (תיקון: תשס"ג)

בצו זה –

"אמנה" – פירושו – אמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות;

"ארץ-מוצא" – פירושו – כמשמעותו בסעיף 5(4) לאמנה;

"ארץ-איגוד" - פירושו – מדינה נכרית אשר האמנה חלה עליה.*

 

2.  יצירה שפורסמה

יצירה שפורסמה לראשונה בארץ-איגוד תהא מוגנת בישראל כאילו פורסמה לראשונה בישראל.

 

 

3.   יצירת יוצר מארץ איגוד                                                                                           (תיקון: תשס"ג)

יצירה שבעת חיבורה היה יוצרה אזרח של ארץ איגוד, או שמקום מגוריו הרגיל היה בארץ איגוד, תהא מוגנת בישראל, בין שהיצירה פורסמה ובין שלא פורסמה.

 

 

3א. יצירת ראינוע, יצירת אדריכלות ויצירה שהוכללה במבנה                                        (תיקון: תשס"ג)

יצירה מן המפורטות להלן תהא מוגנת בישראל, גם אם אין מתקיים בה האמור בסעיף 2 או 3:

(1)  יצירת ראינוע אשר בעת חיבורה היה מרכז העסקים של מפיקה או מקום מגוריו הרגיל בארץ איגוד;

(2)  יצירת אדריכלות הניצבת בארץ איגוד, ויצירה אומנותית אחרת שהוכללה בבנין או במבנה אחר הממוקם בארץ איגוד.

 

4. סייג                                                                                                                       (תיקון: תשמ"א)

על אף האמור בסעיפים 2 עד 3א. –

(1)  תקופת ההגנה לגבי היצירות האמורות באותם סעיפים לא תעלה על זו הקבועה לגביהן בארץ מוצאן;

 (2) מותר להעתיק בעתונות מאמרים על בעיות-שעה כלכליות, מדיניות או דתיות שנתפרסמו בכתב-עת או עתון היוצא לאור בארץ-איגוד, אם לא נשמרה זכות העתקתם במפורש ובלבד שיצויין מקורם בבירור.

 

5. תחילת תוקף

תקפו של צו זה הוא מיום ו' בניסן תש"י (24 במרס 1950).1

 

6. השם

לצו זה ייקרא "צו זכות יוצרים (אמנת-ברן), תשי"ג-1953".

 

 ––––––––––––––––

*   רשימת ארצות האיגוד מתפרסמת ומתעדכנת על ידי WIPO –  הארגון העולמי לקניין רוחני.

1  תוקף תיקוני תש"ס מ-1/1/04.

 

 

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.