זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

פקודת זכות יוצרים, 1924

פקודת זכות יוצרים, 1924

3ב. הגדרות                                                                                                                   (תיקון: תשנ"ו)


בסעיפים 3ג עד 3ו –
"זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים, 1911;
"זכות מבצעים" – כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984;
"חברות התמלוגים" – כל אחד מאלה:
(1) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;
(2) תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;
(3) תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים – במאוחד שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך והתרבות והספורט;
"טביעה" – שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה; "קלטת" – התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;
"שיעתוק" – העתק של טביעה או של חלקה המהותי.

 

 

3ג. שימוש פרטי וביתי                                                                                                   (תיקון: תשנ"ו)


לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.

 

 

3ד. תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים                                                                      (תיקון: תשנ"ו)


(א) הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3ג.
(ב) הממשלה תעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.
(ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יחולק בחלקים שווים בין שלוש חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות (1), (2) ו-(3).
(ד) ועדה שתכלול את נציג שר האוצר, נציג שר המשפטים ונציג שר החינוך התרבות והספורט תקבע את הנתונים הדרושים לצורך קביעת הסכום כאמור.

 

 

3ה. חלוקת הגמול                                                                                                          (תיקון: תשנ"ו)


התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול, יכריע בענין בית המשפט; לדיון בבית המשפט, יוזמנו, בדרך שתיקבע בתקנות, נציגי חברות התמלוגים, נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות, לפי הענין; החלטת בית המשפט תחייב את כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים, אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.

 

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.