זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תש"ף-2019

תקנות זכות יוצרים (סדרי דין בבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית), תש"ף-2019

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60ח לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1.

בתקנות אלה –

"בקשה לחשיפת זהות", "המשיב", "עושה הפעולה" – כמשמעותם בסעיף 60ב לחוק;

"המבקש" – כמשמעותו בסעיף 60ג לחוק;

"פרטי מידע" – כהגדרתם בסעיף 60א לחוק.

 

ניהול בקשה לחשיפת זהות במזכירות בית המשפט

2.

הוגשה בקשה לחשיפת זהות, תפתח מזכירות בית המשפט תיק פתוח לעיון הציבור ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין (להלן – התיק הפתוח), ותיק שאינו פתוח לעיון הצדדים או הציבור (להלן – התיק החסוי).

 

הגשת תשובה לבקשה לחשיפת זהות

3.

הורה בית המשפט למשיב למסור לבית המשפט פרטי מידע שברשותו, יגיש המשיב את תשובתו לבקשה לחשיפת זהות בדרך ובצורה המפורטים להלן:

1.

עותק מלא של התשובה ועליו יצוין מספר התיק החסוי ושהמסמך אסור בפרסום;

2.

עותק של התשובה שבו מושחרים פרטי מידע העשויים להביא לזיהויו של עושה הפעולה ועליו יצוין מספר התיק הפתוח;

3.

התשובה תוכתר במילים "תשובת המשיב לבקשה לחשיפת זהותו של עושה פעולה בתוכן ברשת תקשורת אלקטרונית";

4.

התשובה תוגש במזכירות אחד מבתי המשפט המחוזיים, בנייר בלבד ובתוך מעטפה שעליה מצוין בית המשפט הדן בבקשה.

 

תשובת עושה הפעולה לבקשה

4.א

הורה בית המשפט על המצאת הבקשה לעושה הפעולה, תמציא מזכירות בית המשפט לעושה הפעולה את עותק הבקשה ואת התשובה האמורה בתקנה 3(1).

ב.

עושה הפעולה יגיש את תשובתו לבקשה בדרך ובאופן האמורים בתקנה 3, בשינויים המחויבים, וכך שבעותק התשובה לפי תקנה 3(2) יושחרו גם שמו ופרטיו בכל מקום שבו הם מופיעים, לרבות בכותרת התשובה או בתצהיר, אם הוגש.

 

מסירת פרטי מידע למבקש

5.

הורה בית המשפט על מסירת פרטי מידע למבקש כאמור בסעיף 60ה(ב) או 60ו(2) לחוק, ימציא המשיב את פרטי המידע למבקש.

 

תחילה

6.

תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של פרק ח'1 לחוק.

ז' בתשרי התש"ף (6 באוקטובר 2019)

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.