זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תנאי שימוש

 

תנאי שימוש באתר "זכויות יוצרים ושות'"
 
א.   כללי
 
1. אתר זה (להלן: "האתר") שייך לעו"ד טוני גרינמן, טוני גרינמן משרד עורכי דין ("בעל האתר" או "אנחנו") ומופעל על-ידו.
 
2. אתר זה מופעל בכתובת: www.tglaw.co.il. בעל האתר רשאי להעתיק ו/או להעביר את האתר בשלמותו ו/או בחלקו לכל כתובת אחרת ו/או לשנות את שמו. תנאי התקנון ימשיכו לחול עליו בכל כתובת שבה יפעל.
 
3. בכניסתך לאתר הנך מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם הם אינם מקובלים עליך, הנך מתבקש להימנע מעשיית שימוש באתר בכל דרך שהיא.
 
4. בעל האתר רשאי לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת מבלי לתת על כך הודעה ו/או התראה. תנאי השימוש המעודכנים יחייבו  מרגע העלאתם. הנך מוזמן לבדוק את תנאי השימוש המתוקנים מעת לעת. כמו כן בעל האתר רשאי בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר.
 
5. בכל שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה, אנא פנה אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" המופיע באתר או דרך הכתובת: office@tglaw.co.il.
 
ב.      זכות שימוש באתר
 
6. הינך רשאי לעשות באתר שימוש פרטי ולא מסחרי בלבד.
 
7. אנו רשאים לקבוע מעת לעת כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על-פי הרשמה על-ידי המשתמש. כל מידע המועבר על ידי משתמש לצורך ההרשמה ו/או קבלת חשבון ו/או סיסמה חייב להיות מדויק ואמיתי. כל שם משתמש ו/או סיסמה הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה ו/או להסבה, ואין לשתף בהם כל צד ג'.
 
8. בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש ו/או שם משתמש ו/או סיסמה בכל עת ללא כל צורך בהנמקה ו/או הודעה מוקדם
 
9. אנו עושים מאמצים למסור מידע נכון ושימושי לגולשים. עם זאת, מדובר במידע כללי בלבד. כמו כן, חלק מהדברים האמורים באתר הינם בגדר דעה בלבד. בנוסף, הדין כפוף לסייגים ולחריגים והוא משתנה מעת לעת. אין אנו יכולים להתחייב כי מידע שהתפרסם ונשמר באתר הינו או יהיה תמיד מעודכן. חשוב להבהיר כי אין במידע המתפרסם באתר כל ייעוץ משפטי. מתן ייעוץ משפטי מצריך התייחסות קונקרטית לנסיבות המקרה ולצורכי מבקש הייעוץ ואין להסתמך על המידע באתר זה כבגדר ייעוץ משפטי.
 
10. כל שימוש באתר וכל מסירת מידע הינו באחריות המשתמש בלבד. אם נודע לך על שימוש בלתי מורשה בפרטים שלך, אנא תודיע באופן מיידי על כך לבעל האתר.
 
11. בעל האתר רשאי למנוע גישה של משתמש לאתר ו/או לכל תחום בכל עת לפי שיקול דעתו המלא. כן רשאי בעל האתר להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה על כך למשתמש.
 
12. אין להפעיל ו/או לשלוח לאתר ו/או לכל משתמש כל וירוס ו/או תוכנות ריגול ו/או יישומים אחרים העשויים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או להפריע ו/או למנוע מהם להשתמש באתר, ובכלל זה אין לשלוח הודעות ו/או שאלות בתדירות ו/או בכמות מעבר לסביר עבור משתמש סביר, אין לעשות שימוש בכל תוכנה אוטומטית, כגון זוחלים או רובוטים וכיו"ב. מבלי לפגוע באמור, אין להשתמש באתר או כל חלק ממנו לצורך שליחת דואר פרסומי מכל סוג. אין באמור כדי למנוע ממנועי חיפוש לגיטימיים לסרוק את האתר במהלך הרגיל של פעילותם.
 
ג.       זכויות קניין רוחני וציטוט
 
13. זכויות היוצרים, הזכויות לסימני המסחר ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר, ולמעט בחוקים ובחקיקת המשנה ובפסקי הדין המתפרסמים בו, שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.
 
14. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלקים מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטאלי, אין להעמידם לרשות הציבור ואין ליצור מהם יצירה נגזרת, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר. עם זאת, מותר לצטט ממנו באופן הוגן ותוך מתן קרדיט הולם ל"אתר זכויות יוצרים ושות', עורך דין טוני גרינמן".
 
15. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 
ד.      קישורים
 
16. הקישורים באתר זה הנם בגדר שירות למשתמשים. איננו מתחייבים כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו התכוונו ואינו אחראים לתכנים או לפעילות של האתר המקושר.
 
17. יצירת קישורים לאתר זה מותרת ובלבד שהקישור אינו מבוצע מאתר העוסק בכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ובאופן שאינו מטעה את הגולשים בכל דרך ואינו מסתיר את כותרות האתר ו/או כל חלק אחר ממנו, לרבות הקרדיטים בו, ומבלי להציגו במסגרת אתר אחר. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לדרוש הסרתו של כל קישור לפי שיקול דעתו המוחלט, או לפעול להסרתו, מכל סיבה שהיא.
 
ה.   תלונות
 
18. כל אדם ו/או גוף הסבור כי הוא ו/או כל זכות שלו נפגעו מכל מידע ו/או תוכן אחר שמתפרסם באתר זה מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד "צור קשר", תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה.
 
19. בעל האתר יעשה את המיטב לטפל בכל פנייה בהקדם האפשרי, אך אינו מתחייב ללוח זמנים כלשהו ואינו מתחייב כי יפעל בהתאם לדרישת הפונה. בכל מקרה יפעל בעל האתר על פי המתחייב על פי דין.
 
ו. טיפול בתקלות
 
20. בעל האתר לא יישא בכל  אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
 
21. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר רשאי להשבית את האתר באופן יזום מעת לעת לצורך פעולות תחזוקה ו/או שדרוג ו/או עדכון, למחוק כל חומר המאוחסן בכל חלק מהאתר ו/או להפסיק את פעילותו  כליל.
 
ו.    שונות
 
22. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש תנאי שימוש אלה על-פיהן.
 
23. כל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים. כל דבר הנאמר בלשון זכר משמעו גם בנקבה.
 
24. לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.