זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

קניין רוחני: האזנה לרדיו ע"י נהג אוטובוס איננה בגדר ביצוע פומבי

מאי 2005

בית המשפט השלום בתל-אביב (כב' סגנית הנשיא יהודית שבח) קבע שהאזנה לרדיו ע"י נהג אוטובוס איננה בגרד ביצוע פומבי של הביצועים המוסיקליים המושמעים דרך הרדיו.

חברות אשכולות ועיל"ם שביחד יצרו את "הארגון היציג של המבצעים בישראל" הגישו תביעה נגד חברת האוטובוסים "דן" בטענה שזו הפרה את זכויות המבצעים של חבריהם בכך שהשמיעה ביצועים מוסיקליים באמצעות מקלטי רדיו המותקנים באוטובוסים, זאת מבלי לשלם להם תמלוגים.
 
סעיף 3א לחוק זכויות מבצעים ומשדרים קובע שמבצע זכאי לתמלוג ראוי על השמעה או הצגה של ביצועו. התמלוגים ישולמו לארגון תמלוגים המייצג את המספר הגדול ביותר של מבצעים ובעלי זכויות מבצעים (ארגון התמלוגים היציג).
 
אשכולות, שמייצגת שחקנים וזמרים ועיל"ם, המייצגת נגנים חברו יחדיו כדי ליצור את ארגון המבצעים, המהווה את ארגון התמלוגים היציג. יחדיו הם טענו, שנהגי דו מאזינים לרדיו בעת נסיעתם וצלילי המוסיקה מגיעים לנוסעים. התובעים דרשו מדן לשלם להם תמלוגים על ההשמעה וכאשר זו סירבה הגישו תביעה שבה טענו, כי דן הפרה את זכויות המבצעים של חבריהם. התובעים ביקשו מבית המשפט לפסוק שעל הנתבעת לשלם להם פיצויים ללא הוכחת נזק (יצוין, שחוק זכויות מבצעים קובע שמבצע שזכויותיו על-פי החוק הופרו זכאי לסעדים הניתנים לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה, בשינויים המחויבים. אחד הסעדים הניתנים לבעל זכות יוצרים שזכותו הופרה הוא פיצוי ללא הוכחת נזק, בסכום שבין 10,000 ¤ לבין 20,000 ¤ בגין כל הפרה).
 
השופטת שבח קבעה, כי יש לפרש את הביטוי "השמעה" בהתאם לפרשנות שניתנה לביטוי "ביצוע פומבי" בפסיקה שדנה בזכויות יוצרים, ואשר בוחנת את נסיבות הביצוע, תוך שימת הדגש על אופי הקהל אליו מבוצעת המוסיקה. תוך כדי כך, אימץ בית המשפט את תזה שהוצעה על-ידי עו"ד טוני גרינמן בספרו "זכויות יוצרים" לפיה, על מנת שביצוע ייחשב כביצוע פומבי הוא חייב להיות מכוון לקהל, שמספק את יסוד הפומביות. במקרה דנו, המוסיקה הושמעה ממקלטי רדיו רגילים המותקנים ליד נהגי האוטובוסים, ולא הועברה דרך הרמקולים המותקנים לאורך האוטובוס. לכן, למרות שהנוסעים בשורות הראשונות יכלו לשמוע את צליליה, אין לומר שהיא כוונה אליהם. על כן, אין מדובר בביצוע פומבי ודין התביעה להידחות.
 
מלבד סוגיית הביצוע הפומבי, תביעה זו העלתה מספר שאלות מעניינות הצומחות מהניסוח הלקוי של סעיף 3א לחוק זכויות מבצעים ומשדרים. שאלה ראשונה היא מה דינה ואופיה של "ארגון התמלוגים היציג" שעליו הוטל תפקיד גביית התמלוגים? בית המפשט סבר, כי מדובר בתאגיד סטטוטורי שיונק סמכויותיו מהחוק בלבד. תאגיד זה יכול לגבות את התמלוגים, אך אינו יכול להגיש תביעה בגין אי תשלומם. זכות התביעה ניתנת על-פי החוק למבצע שזכותו הופרה. עם זאת, במקרה דנן המבצעים ייפו כוחו של התאגיד לתבוע עבורם. איננו בטוחים שהארגון היציג הוא בהכרח תאגיד סטטוטורי שיונק כוחו אך ורק מסעיף 3א לחוק. אנו סבורים, כי המעמד של ארגון יציג יכול להיות מוטל על בתאגיד שקיים באופן עצמאי, הכשיר לכל פעולה משפטית. תאגיד קיים כאמור, יזכה לתפקיד הסטטוטורי של גביית וחלוקת התמלוגים בגין השמעה פומבית מכוח הסטטוס שלו, ככל שהוא מהווה בפועל ארגון המבצעים הגדול ביותר. זאת, בדומה לתאגידים שמונו לקבלת "גמול הקלטות הריקות" מכוח סעיפים 3ב ו- 3ד לפקודת זכות יוצרים.
 
שאלה אחרת היא כיצד ניתן לקבוע שמשמיע הפר חובתו לשלם תמלוג ראוי בטרם נקבע מהו הסכום הראוי לתשלום? בשל התוצאה שאליה הגיע בית המשפט בסוגיית הביצוע הפומבי, שאלה זו לא זכתה לתשובה בפסיקה זו. במקרה קודם, שנדון בבית המשפט השלום בירושלים, התובעים דרשו מהנתבעת תשלום מסוים בגין השמעת מוסיקה בחנויותיה וכאשר דרישה זו לא נענתה הגישו תביעה. בית המשפט קבע שהתובעים זכאים לפיצוי סטטוטורי בגין הפרת זכותם. אבל  האם משמיע מוכרח לשלם כל סכום שיידרשו בעלי זכויות המבצעים? אנו סבורים שלא. להבדיל, מזכות היוצרים, שהיא זכות קניינית לכל דבר, זכות המבצעים בעלת אופי שונה. כפי שקבעה השופטת שבח, הזכות לקבלת תמלוג ראוי היא זכות ממונית בלבד. המשמיע איננו נזקק להסכמת המבצע כדי להשמיע ביצועו המוקלט. די שישלם לו תמלוג ראוי. מכאן, שאנו סבורים, שבמקרה של מחלוקת בתום לב בדבר שיעור התמלוג הראוי, יש לפנות לבית המשפט על מנת שיקבע את שיעור התמלוג הראוי ויחייב את המשמיע לשלם סכום זה. רק כאשר המשמיע מסרב לשלם תמלוג כלשהו (או כאשר הוא משלם סכום הפחות מהסכום שנקבע ע"י בית המשפט), או אז אפשר לדבר על הפרת זכות המבצע המזכה בפיצוי סטטוטורי. אלא, שהחוק אינו יוצר מנגנון שיסמיך במפורש וידריך את בית המשפט בענין קביעת התמלוג הראוי. יש לקוות שהמחוקק יידרש לכשל זה בהקדם.
 
ת.א. (ת"א) 66737/03 הארגון היציג של המבצעים בישראל נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.