זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: בית המשפט העליון הוציא צו מניעה נגד גל"צ וגלגל"צ בגין הפרת זכות יוצרים

בית המשפט העליון החליט לאשר את בקשתה של אקו"ם לצו מניעה זמני, שיורה לתחנות השידור של משרד הביטחון, גל"צ וגלגל"צ, להימנע מלשדר או מלבצע בפומבי בכל דרך, יצירת מתוך הרפרטואר המוגן של אקו"ם. יצוין כי הואיל ואקו"ם מחזיקה ברוב זכויות היוצרים של שירים ישראליים, ומייצגת את חברות התמלוגים המייצגות את עיקר היצירה המוסיקלית הזרה בת זמננו, עשויה החלטה זו להביא להפסקת שידורי המוסיקה בגלי צה"ל.
 
מבחינה היסטורית, גלי צה"ל קיבלה מאקו"ם רשיון השמעה כללי בתנאים מועדפים, בהיותה תחנה מצבאית. לכשהפכה, לדעתה של אקו"ם, לתחנה רגילה, המשדרת פרסומות, ביקשה אקו"ם להשוות את תעריף הרשיון לזה הקיים ביחס לתחנות אחרות.  כך, מאז שנת 1999 היא מנסה להגיע להסדר תמלוגים חדש עם תחנות גל"צ, ללא הצלחה. עם זאת, המשיכו תחנות גל"צ לשדר מהרפרטואר המוגן של אקו"ם, כאשר הם שילמו את התמלוגים לפי ההסכם הישן שאינו תקף עוד.
 
תחנות השידור טענו כי אקו"ם היא הגבל עסקי אסור וכי, בהיותה מונופול, משתמשת בכוחה זה לרעה, ומנסה לכפות תשלום תמלוגים בלתי סבירים. לפי טענת משרד הביטחון בהיות אקו"ם גוף גדול ומונופוליסטי, יש לרסן את כוחו, להבחין מיוצר יחיד אשר כוחו חלש.
 
בקשתה של אקו"ם לצו מניעה זמני נדחתה בבית המשפט המחוזי, ע"י כבוד השופט זפט. לדעתו, הסכסוך הוא בעיקרו כספיח  ואקו"ם רוצה בסופו של דבר את התמלוגים, ולא למנוע כליל את השידור. כמוכן, סבר השופט כי הבקשה נגועה בשיהוי וכי, בהתחשב בזמן הארוך בו מנהלים הצדדים משא ומתן,  אין דוחק לכאורה בהוצאת צו מניעה זמני וכי אמצעי זה הוא קיצוני, ומופעל לצורך לחץ על התחנות. כמו כן, קבע השופט, כי הצו יפגע דווקא באינטרסים של חברי אקו"ם.
 
בערעור בבית המשפט העליון, דחתה כב' השופטת דורנר נימוקים אלה וסמכה ידיה על ההיבט הקנייני של זכות היוצרים, שהיא כידוע זכות יסוד חוקתית לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. היבט זה מחזק את אקו"ם הואיל ובכפוף למגבלות שבחוק או בחוזה, ואדם יכול לעשות בקניינו כרצונו, ובכלל זה להעמידו לשימושו של אחר בתנאים שייראו לו. טענתו של פלוני, כי רשאי הוא להשתמש בקניינו של אדם בלא הסכמתו, אך משום שהלה דורש עבור השימוש מחיר הנראה בעיני פלוני מופרז - לא תוכל להישמע.
 
נוסף על כך, הדגישה השופטת דורנר כי דיני זכויות יוצרים נועדו לתמרץ את היצירה ולהבטיח ריבוי יצירות עתידיות. עידוד היוצר אינו נעשה רק עם הבטחת גמול כספי על יצירתו, אלא גם בהכרה בכבוד היוצר והיצירה.
 
כב' השופט דחתה את טענותיהן של תחנות גל"צ בענין דיני ההגבלים העסקיים ודיני המונופולין הואיל והן לא הניחו תשתית לביסוס קיום היסודות לטענות אלה.
 
פסיקה זו היא פסיקה חשובה ואמיצה הואיל והיא מדגישה ומבליטה את המשמעות שיש בהגנה על יצירות, ועל היוצרים עצמם. בית המשפט העליון הלך בדרך של מתן הגנה רחבה ליצירה, וכבוד ליוצר. דרך זו מבטיחה לכולנו כחברה את האפשרות להמשיך ולהנות משפע יצירתי.
 
רע"א 6141/02 אקו"ם נ' תחנת השידור גלי צה"ל (כב' השופטת ד' דורנר)
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.