זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

זכויות יוצרים: הממונה על ההגבלים קבע: אקו"ם הסדר כובל והכריז עליה כמונופול

בהחלטה תקדימית, קבע הממונה על הגבלים עסקיים, דרור שטרום,  כי פעולתו של ארגון אקו"ם, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה, שזורה בהסדרים כובלים בין בעלי זכויות יוצרים לבין עצמם ולבין אקו"ם, וכי מתעורר חשש ממשי כי בידי אקו"ם מרוכז כוח שוק שניתן לנצלו לרעה. נקבע כי אקו"ם פועלת בשם בעלי זכויות היוצרים באופן מתואם, ויוצרת חזית אחת מול המשתמש, מבלי שקיימת תחרות ממשית בהיבטי המוצר, המחיר ותנאי ההתקשרות.
 
 
אקו"ם, אשר הוקמה בשנת 1936 לצורך ניהולן המשותף של זכויות יוצרים, היא תאגיד משותף לחבריה. אקו"ם אומרת כי בידה "מאגר יצירות המכיל כמעט כל יצירה שנכתבה אי-פעם": בעלי זכויות היוצרים חברי אקו"ם, מעבירים את זכויות היוצרים שלהם בכל יצירותיהם לאקו"ם באופן בלעדי. בנוסף, לאקו"ם הסכמים עם כ-160 אגודות או חברות בארצות אחרות, שמטרותיהן דומות לשלה, ומכוח הסכמים אלה מנהלת אקו"ם בישראל את זכויות היוצרים המנוהלות ע"י האגודות. אקו"ם מממשת זכויות אלה, ע"י הענקת רשיונות שימוש וגביית תמלוגים מהשימושים השונים הקיימים בשוק. אקו"ם מקנה ללקוחותיה רשיונות לשימוש ביצירות המצויות ברפרטואר שלה, כולן או חלקן. רשיונות אלה נבדלים ביניהם הן מבחינת סוג השימוש שהמשתמש רשאי לעשות ביצירות, והן מבחינת רוחב הרפרטואר שבו רשאי המשתמש לעשות שימוש.
 
 
כל רישיון שניתן למשתמשים עבור סוג שימוש מסוים מהווה מימוש של זכויות יוצרים המצויות בידי אקו"ם או מנוהלות על ידה. כך למשל, מתן רישיון לדיסקוטק עבור הביצוע הפומבי מהווה מימוש של זכות הביצוע הפומבי, ואילו מתן רישיון למפיק קולנוע עבור שילוב יצירה מוסיקלית ביצירה אורקולית מהווה מימוש של זכות הסינכ רוני זציה. מבחינת רוחב הרפרטואר שבו ניתן לעשות שימוש, לחלק מהמשתמשים יש רישיון גורף (למשל, למפיקי פרסומות), ולחלק – רישיון פרטני, המאפשר שימוש ביצירה בודדת או במספר מוגבל של יצירות ספציפיות.
 
 
עפ"י הממונה, מקרה שבו תאגיד אחד מנהל מגוון רחב כל כך של זכויות יוצרים ביצירות, ומעניק רשיונות שימוש עבור מגוון רחב כל כך של שימושים, הוא מקרה נדיר ביחס לרוב מדינות העולם. בנוסף, גובה התמלוגים שנדרש המשתמש לשלם עבור רישיון שימוש מסוים אינו נגזר מסוג הזכויות אותן מממשת אקו"ם בהעניקה רישיון שימוש שכזה, אלא מסוג המשתמש ומאופי השימוש.  למשל, דמי הרישיון עבור ביצוע פומבי באוטובוסים, יהיו שונים מאלה שידרשו מבעל מסעדה עבור ביצוע פומבי של יצירות בחצריו. גובה התמלוגים שהמשתמש אמור לשלם אינו נגזר לרוב מכמות היצירות המוגנות בהן משתמשים, אלא מפרמטרים אחרים, כגון הכנסות מפרסום כשמדובר בתחנת רדיו, ממספר האירועים שנערך כאשר מדובר באולם אירועים וכיו"ב. לדברי הממונה, "ברור אפוא כי בשונה משווקים תחרותיים "רגילים", שיטת התמחור הנוהגת בכגון דא אינה נגזרת, ככלל, מעלויות הייצור, אלא מטובת ההנאה שמפיק המשתמש".
 
 
שטרום אומר כי בהקמת אקו"ם וניהולה כמתואר לעיל, קם "הסדר כובל". ההסדר הראשון הוא הסדר אופקי בין חברי אקו"ם לבין עצמם. לפני ההסכם היו חברים אלה מתחרים פוטנציאליים או מתחרים בפועל זה בזה בכל הנוגע להרשאת שימוש ביצירותיהם. הסדר זה כובל, משום שהוא יוצר חזית אחידה מול המשתמש, ומסוגלת לקבוע מחיר ותנאים אחידים לגבי השימוש ביצירות (עם זאת הממונה מבהיר כי חבירה של יוצרים לאספקת רשיונות שימוש ביצירה אינה פסולה כשלעצמה, אלא יש לבחון אותה "בנסיבות השוק הרלוונטי"). ההסדר השני הוא כלל ההסדרים הבלעדיים שבין אקו"ם לבין האגודות האחיות בכל הנוגע לניהול זכויות היוצרים בטריטוריה בה פועלת אקו"ם. הסדר זה אינו מאפשר קיומה של תחרות בין האגודות.
 
 
לולא העברת הזכויות לאקו"ם באופן בלעדי, משתמשים מסוימים היו יכולים לקבל החלטה מושכלת אם לנהל מו"מ פרטני מול היוצרים או לנהל מו"מ מול אקו"ם. מאחר שהיוצרים מעבירים את זכויות היוצרים לאקו"ם באופן שאין להם יותר זכויות אלה ביצירה, מופחתת תחרות שבכוח בין החברים לבין אקו"ם בכל הנוגע לאספקת רשיונות שימוש עבור סוגי שימוש שונים. בנוסף, במתן רישיון גורף מופחתת יכולתו של המשתמש לנצל את התחרות הניטשת בין חברי אקו"ם, שכן המשתמש יכול לבחור – לרכוש רישיון גורף הכולל את כלל היצירות והז ' אנרים, אף שחלקם אינו נחוץ לו – או שלא לעשות שימוש ביצירה כלל. בשוק תחרותי היה המשתמש עשוי להגיע להסדר עם היוצר, לפיו ישולמו תמלוגים בשיעור נמוך יותר עבור יצירות שהיוצר מעוניין שיקודמו מסחרית: למשל, יוצר בתחילת דרכו יהא מוכן להסתפק בתמלוגים נמוכים, על מנת שחברת תקליטים תהיה מוכנה להקליט ולהפיץ את יצירותיו.
 
 
הממונה ממשיך וקובע כי אקו"ם אינה נהנית מפטור סטטוטורי לגבי הסדר זה. בנוסף לא ביקשה החברה אישור להסדר זה. מכאן, שאקו"ם מהווה הסדר כובל בלתי חוקי.
 
 
בנוסף נקבע כי אקו"ם היא מונופול בשווקי ניהול זכויות היוצרים לסוגיהן ביצירות מוזיקליות, דבר המכפיף אותה לחובות מיוחדות הכלולות בחוק, משום שיש לה בין 75% ל-95% מהשוק. הגדרת השוק נעשית ע"י איתור הקבוצה המצומצמת ביותר של מוצרים שניתן לראותם כתחליפים קרובים זה לזה. הקריטריון המרכזי להכללת מוצרים בשוק אחד הוא מידת התחליפיות ביניהם בעיני הצרכן; תחליפיות זו מהווה ערובה לקיומן של אלטרנטיבות לאספקת מוצרים לצרכן, כך שאם ספק אחד של המוצר יעלה את המחיר, יוכל הצרכן לפנות לרכוש את המוצר מידי ספק אחר. התחליפיות הנדרשת היא "קרובה, משמעותית וישירה". במקרה של אקו"ם, לא ניתן להמיר זכות אחת הנרכשת מידיה בזכות אחרת, שכן כל הזכויות ביצירה הן בידי אקו"ם. בנוסף על כך, אין תחליפיות בין הזכויות השונות – מי שנזקק לזכות הביצוע הפומבי, לא יוכל להסתפק במקומה בזכות הסינכ רוני זציה או בזכות אחרת.
 
 
יצוין, כי התאגדות יוצרים בתאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות כגון זכויות מבצעים דוגמת אקו"ם היא תופעה מוכרת בעולם מזה למעלה ממתאים שנה. מקובל, כי סוג כזה של התקשרות הוא הדרך היחידה המעשית ליוצרים לשמור על זכויותיהם, ומאידך הוא משרת את האינטרסים של המשתמשים, בכך שהוא יוצר כתובת אחת, שאליה יכול לפנות המשתמש לקבלת רשיון לשימוש ביצירות של יוצרים רבים. התאגדות שכזו מאפשרת שימוש ב"רשיון שמיכה",  שהוא רשיון המאפשר למשתמש שימוש בכל יצירה שברפרטואר של התאגיד. מחוקקים, וביניהם המחוקק הישראלי ומועצת האיחוד האירופי, אף הועידו תפקידים סטטוטוריים לתאגידים.
 
 
למרות שמדינות רבות ראו לנכון ליצור מנגנונים לריסון ופיקוח על הכוח המונופוליסטי שההתאגדות עשויה ליצור בידי התאגיד (חלקם במסגרת דיני התחרות וחלקם במסגרות אחרות), לרב לא רואים בהתאגדות לכשעצמה דבר אסור על-פי דיני התחרות.  גם אצלנו בישראל, מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק זכויות יוצרים (שיפוט בענייני תמלוגים) שנועדה ליצור מנגנון שיפוטי שיפקח על התאגידים.
 
 
לעת עתה, להחלטת הממונה השלכות מרחיקות לכת הן על בעלי הזכויות והן על המשתמשים, שכן ככל שאין בידיה של אקו"ם להעניק למשתמשים רשיונות שימוש, הרי עליהם לפנות בנפרד לכל אחד ואחד מבעלי זכויות היוצרים, שאת יצירותיהם הם מבקשים להשמיע או להציג. משתמש שיעשה שימוש ביצירות מבלי להסדיר רשיון יהיה בגדר מפיר זכויות יוצרים.
 
 
אקו"ם הודיעה שתערער על החלטת הממונה.
צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.