זכויות יוצרים, קניין רוחני, דיני מדיה ואינטרנט - עו"ד טוני גרינמן

תקשורת ומדיה: חופש הביטוי: לא תותר פורנוגרפיה בכותלי בתי הסוהר

אוקטובר, 2010

 

חופש הביטוי: לא תותר פורנוגרפיה בכותלי בתי הסוהר

פה אחד ובהרכב של שלושת השופטים: כב' הנשיאה בייניש, כב' השופט מלצר וכב' השופט רובינשטיין, דחה בית המשפט העליון את בקשתו של אסיר, כי יותר לו להכניס לבית הסוהר סרטים פורנוגראפיים, או לחלופין פרסומים פורנוגראפיים בדפוס.

האסיר טען כי הוראות פקודת נציבות בתי הסוהר, מכוחן נאסרה הכנסת חומרים פורנוגראפיים לבתי הסוהר אינן חוקתיות. עוד טען האסיר כי שירות בתי הסוהר פוגע בזכותו לחופש ביטוי, אשר כוללת גם את הזכות לצרוך ולקבל מידע, ובכלל זה מידע מסוג הביטויים הפורנוגראפיים.

שירות בתי הסוהר טען כי מאחורי האיסור הקטגורי על הכנסת חומרים פורנוגראפיים לכותלי הכלא עומד הרציונל שעיקרו הצורך בשמירה על הסדר, המשמעת והביטחון בין כותלי הכלא. בפרט, טען כי צפייה בסרטים פורנוגראפיים בתנאים אלה תביא לעליה במתח השורר בין האסירים, דבר שעשוי להגביר את האלימות בין האסירים.

בית המשפט העליון יצא מנקודת מוצא כי זכויות היסוד של כל אדם ואזרח במדינה נתונות גם לאסירים ועצורים בבתי הסוהר, ועצם העבודה שאדם מצוי במאסר אין משמעה שלילה של זכויותיו הבסיסיות. ניתן לשלול או להגביל זכויות אלה רק בתנאים הקבועים בפסקת ההגבלה בחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, דהיינו מקום בו ניתן להצביע על תכלית או אינטרס המצדיקים הגבלה או שלילה כאמור, וכאשר קיימת הסמכה כדין והפגיעה או ההגבלה אינם עולים על הנדרש לצורך הגשת אותה תכלית או אותו אינטרס.

ביהמ"ש קבע כי לצד ההכרה בחשיבתו של חופש הביטוי ובכך שהוא משתרע על כל ביטוי, מקובלת בפסיקה הישראלית התפיסה כי היקף ההגנה לה זוכה חופש הביטוי עשוי להשתנות על פי סוג הביטוי ובהתחשב בזכויות ובאינטרסים העומדים מנגד. בנוגע לחופש ליצור או לצרוך פורנוגראפיה אף הוא חוסה בצילו של חופש הביטוי, אך מאחר והערך החברתי של הביטוי ביצירה הפורנוגראפית הוא נמוך, וככלל, הוא אמצעי נחות להעברת מסריו ועמדותיו, היקף ההגנה עליו קטן מהיקף ההגנה שיינתן לצורות ביטוי אחרות. בנוסף, ולפי הבחינה שערך בית המשפט, הצטבר כי הפגיעה בחופש הביטוי של המערער עומדת בארבעת התנאים של פסקת ההגבלה. בין היתר, קבע ביהמ"ש העליון כי התכלית הגלומה באיסור על הכנסת חומר פורנוגראפי, קרי מניעת פגיעה בביטחון בבית הסוהר ובאפשרות של הסוהרים לשמור על הסדר והמשמעת, היא תכלית ראויה אשר נגזרת מהחובה הכללית של השירות לדאוג לשלומם ולרווחתם של האסירים. לאור כל הקביעות שלעיל, דחה ביהמ"ש העליון את בקשתו של האסיר.

לנו נראה, כי ההנחה כי צריכת חומר פורנוגראפי בידי אסירים תפגע בביטחון ובסדר בבית הסוהר טעונה הוכחה. משום כך, קשה ליישב פסיקה זו עם הזכות לחופש הביטוי.

רע"ב 5493/06 עמנואל פלד נ' שירות בתי הסוהר

צור קשר

אני מעוניין בקבלת ניוזלטר חינם
ועדכונים על דיני קניין רוחני,
זכויות יוצרים, סימני מסחר,
דיני מדיה ותקשורת ודיני אינטרנט
לכתובת הדואר האלקטרוני.